Carolinensiel (Nds)

 


Inseln & Halligen (SH)

 

Wind of change and historic
 cultural landscapes

Life on the borderline between 
land and sea

Landschappen zijn aan verandering onderhevig. Deze veranderingen zijn het gevolg van natuurlijke processen en, niet in de laatste plaats, menselijk ingrijpen. Het waddenzeegebied is een goed voorbeeld van een regio waarin natuurlijke en menselijke interacties elkaar be´nvloeden. De sluis, in het dorp Carolinensiel, ligt nu landinwaarts, maar was voorheen een drukke havenplaats. Bij oprichting verloren andere kleine havens, Alt- and Neufunnixsiel, die verder naar het zuiden liggen, hun functie. Hierdoor moesten de inwoners andere middelen van bestaan zoeken, net zoals de inwoners van Carolinensiel dat tegenwoordig moeten doen. Ons doel is om het historische en culturele landschap voor toekomstige generaties te bewaren en er voor te zorgen dat het niet zijn kenmerkende karakter verliest. Hiervoor is een heldere en gezamenlijke visie nodig.

Er is een woord wat precies het Noord Frieze kustgebied karakteriseert: dat woord is diversiteit. Diversiteit wordt ontleend aan de sterke variatie van landschapsvormen die naast elkaar voorkomen: geest en moeraseilanden, Halligen, rivieren en kwelders, waddengebied, resten van moerassen, buitendijkse zanden en getijdegeulen die het landschap domineren. De constante inspanningen van de Noordzee om in cultuurgebrachte kwelders weer om te vormen tot waddengebied en de continue inzet van bewoners om deze gebieden te beschermen tegen de invloed van de zee, domineert niet alleen het landschap maar ook de locale bevolking. Tot voor kort werden de sporen van deze strijd aangetroffen in hun gezichten, huizen, gewoontes, traditionele kleding, taal en dialecten. Bijna onveranderd duurt de strijd met de natuurlijke elementen voort. Gedurende de wintervloeden, wanneer het land overstroomt, worden de inwoners van Halligen herhaaldelijk er aan herinnerd hoe het leven vroeger in de kustgebieden was onder de extreme omstandigheden. Ondanks dat, blijven zij er gewoon wonen; er is geen betere manier om de sterke binding tussen mens en natuur aan te tonen.