De uitdaging
 


Waddenzee en ‘The Wash’
 

LancewadPlan wacht vele uitdagingen. De mensen die in het gebied wonen of werken, of als toerist bezoeken, hebben verschillende, soms tegenstrijdige belangen en verwachtingen. Waar de een bezig is met zorg voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid, is de ander bezorgd over het behoud van het erfgoed en de open ruimte. Al deze belangen en verwachtingen raken elkaar in steeds wisselende situaties en verhoudingen. De kunst zal zijn hierin de gemeenschappelijke noemers te vinden die omgezet kunnen worden in de visie en de strategie.

Beoogde resultaten

Het publiek, de belangrijke sectoren, beleidsmakers en de politiek zullen meer bewust zijn van de bijzondere waarde van cultuurlandschap en erfgoed in de Waddenzeeregio. Ze krijgen handreikingen hoe bij te dragen aan behoud en ontwikkeling van deze waarden en welke kansen er uit naar voren komen. Bij de ruimtelijke inrichting hebben deze waarden een volwaardige plaats in de afwegingen. De waarden van landschap en erfgoed van deze regio worden getoond in een ‘atlas’ die beschikbaar komt op het internet. Daarop worden, in een handboek, ook de handreikingen en ‘best practices’ gepresenteerd.
 

‘The Wash’ is een gebied aan de oostkust van Engeland, begrenst door de counties Lincolnshire en Norfolk. Er bestaan vele overeenkomsten tussen dit gebied en de Waddenzeeregio, zowel buiten- als binnendijks. Vergelijkbare omstandigheden en ontwikkelingen hebben geleid tot een voor ons herkenbaar landschap en cultuurhistorisch erfgoed.
De ‘Wash Estuary Strategy Group’ heeft recent een hernieuwd plan vastgesteld voor een duurzaam beheer van natuur en landschap van het Wash regio. Om kennis hierover uit te wisselen, met name over de wijze van waardering, is The Wash uitgenodigd om te participeren in LancewadPlan.